Những câu chửi bá đạo nhất-đừng nên đọc

Thảo luận trong 'Hài hước' bắt đầu bởi admin, 31 Tháng bảy 2012.

  • Học sinh cấp 1

  • giọt nước mắt buồn :(
  Số bài viết:
  2,565
  Đã được thích:
  345
  Điểm thành tích:
  580
  Giới tính:
  Nam
  Đỵt kOn mẸ kOn mẶt *** tÂm hỒn kOn chÓ dẠi mÀ thẢm hẠi thỲ vÔ duyÊn mÀ *** liỀn lỖ đÝt . đỴt kOn mẸ mÀy phÒ phẠch lẠch bẠch tÁc lỖ đÝt tỴt lỖ đẺ ghẺ tỬ kUng , Ung thƯ buỒng trỨng đỴt kOn mẸ mÀi lỨng nỒn à
  2: vOi 9 ngÀ gÀ 9 kỰa ngỰa 9 hỒng mAo 100 kOn hỒng đAo lAo thẲng vÀo kÁi nỒn kOn đỸ mẸ mÀi , mÀ cÀo cÀo đÁ mỌc cÓc nhẢy xÔng phY , chYm rY suỐng tẤn ấn thẲng vÀo kÁi nỒn kOn đỸ mẸ mÀi , tAo đỴt ngAng đỴt dOc. đỴt thEo kiỂu khOa hỌc đỴt Oc cO xÓc nỒn kOn đỸ mẸ mÀi , 1000 bÔng hOa lAn 1000 bÔng hOa cÚc 1000 thẮng tỐt đEn 1000 thẰng tỐt đỎ xẾp hÀng tỪ gÀ đẾn hÀng cỌ đẾn đẦu kẦu lOng biÊn xiÊn vÀo kÁi nỒn kOn đỸ mẸ mÀi . đỴt lÓc cÓc lEng kEng lẤy kÁi xÀ bEng bEm nÁt nỒn kOn đỸ mẸ mÀi
  3: đỴt kOn mẸ kÁi thẮng vẮt cỔ chÀy rA nưỚc , kÝch thưỚc dÁi tAo dÀi bAo lA giỐng nhƯ 1 bÀi kA ngÂn ngA thÁnh thÓt đÊm ngÀy chẲng khÁc nÀo kÁi chÀy zA~ kUa , tAo mUa bÊn thÁi đỪng đỂ tAo đỨng đÁi vÃi kOn mẸ tYnh trÙng nÓ lẠi bAy tỨ tUng khÔng vÀo tỬ kUng thỲ kŨng vÀo buỒng trỨng , mÀ khÔng đÚng lỒ đÝt thỲ đÚng lỖ nỒn kOn đỸ mẸ mÀi khÔng ngÀy thỲ đÊm sỨc tAo đC. tĂng thÊm , khY đỴt kOn mẸ mÀi qUanh ngÀy suỐt thÁng khÔng bAo giỜ bÝt chÁn đỪng đỂ tAo thẾy ngÁn khY mẸ mÀi vAn xYn , tAy tAo kẦm kOn chYm pẢo mẸ mÀy dẠng hÁng bẮt bỐ mÀi vÉt mÁng qUanh thÁng suỐt nĂm , ăn nẰm *** đÁi tAo hEm sỢ , Ếch nhÁi tAo hEm sỢ kÊu lA mẶc kOn mẸ mÀi kÊu lA tAo hEm thA .....
  4 : nhÂn dAnh sỰ thỐi thA bẨn thỉU kỤa nhỮng kOn ngưỜi trÊn yahOo tAo tuyÊn bỐ đỴt kOn mẸ mÀi lUng tUng đỴt hEm kẦn khOan dUng đỴt kOn mẸ mÀi đỴt ngAng đỴt dỌc đỴt *** thEo khOa hỌc đỴt kÁi kOn *** mẸ mÀi tỪ lỖ đÝt lÊn , mÀ tỪ lỖ *** xuỐng , đỴt kOn mẸ kOn đỸ mẸ mÀi tỪ trOng nhÀ rA ngOài ngÕ đỴt kOn mẸ mÀi trÊn kÁi đỆm lÒ xO đỴt kOn mẸ mÀi *** cỨ kÊu O o...
  5: đỴt kÁi *** kOn đỸ mẸ mÀi ngAy bÂy giỜ tAo đỨng trÊn kAo hÁi muÔn vỲ sAo lAo vÀo *** kOn đỸ mẸ mÀi , tAo kẦm 3 điẾu vinA kÙng hÀng chỤc kOn attylA lẦn lưỢt đY kOa *** kÁi kOn đỸ mẸ mÀi đỸ giÀ mÁ cỨ đÒy lEo lÊn mÁi nhÀ ...mÀ ngà vÀo kÁi *** kOn đỸ mẸ mÀi . Chửi thỲ ngU mÀ cỨ đÒi kẮn kU chẾt , kÁi lOại mÀi cỨ ngỒy đÓ lU bU chU bU mÀ lÙ chÙ bÙ đẦu tÓc thỲ bÙ rÙ bỐ mÀi lẾy kÁi lU lU nÁt *** kOn đỸ mẸ mÀi rA , đà lÀ chÂu chẤu thỲ đỪng kÓa mÀ bÀy đẶt đÁ vOi đà lÀ giÒi thỲ đỪng đỪng lAnh chAnh sÓc Óc dÁi thỲ bẰng kOn nhÁi mÀ cỨ đÒi rA Oai kOn mẸ mÀi lĂng nhĂng 3 kÁi thẰng lĂng xĂng nÓ băng qUa tưỜng nÓ tưƠng vÀo kÁi kOn *** mẸ mÀi ...
  6: đỴt kÁi kOn *** đỸ mẸ mÀi lÓc cÓc lEng kEng mÀ mOm mEn mÀi chÉm thẰng chA nÀi mÀi cÀ thẰng anh bAnh *** chÚ bÚ *** gì kỲ *** em gÁi dÁi thÀnh sÔng tÔng nÁt *** bÀ lOại xẤu trAi lẮm tAi nhiỀu tẬt lÊn kƠn vẬt đỴt kẢ pÀ giÀ
  7: mÀy đỪng đỂ tAo đỴt kOn mẸ mÀi đỴt lÊn đỴt xuỐng đỴt lUng tUng đỴt bUng tỬ kUng đỴt rỤng cuỐng rỐn đỴt khÔng tỐn tiỀn mÀ đỴt xiÊn lÁ lẮch đỴt tẤch lÁ gAn đỴt tAn lỖ đỴt mÀ đỴt bÝt lỖ bưỚm đỴt huOng" tYm phỔi đỴt trỤi lÔng nỒn đỴt khÔn đầu Óc đỴt rÓc da nỒn đỴt mÒn đỴt mỎi kÁi *** kOn đỸ mẸ mÀi rA
  8: mÀ đỴt kOn mẸ mÀi đỪng đỂ tAo đỴt kiỂu đỨng kiỂu nẰm đỴt kiỂu hEo rỒi đỴt tEo *** kOn đỸ mẸ mÀi rA nhƯng tAo vẪn cỨ đỴt đỴt vỠ đẦu gỐi đỴt thỐi mÀng trYnh đỴt bẤt thỲnh lỲnh đỴt nhƯ trYnh thÁm đỴt kiỂu Ông tưỚng đỴt hưỚng mẶt trỜi đỴt rỒi đAu tÝ đỴt rÝ vÀo *** vỪa đỴt vỪa phY nhƯ tÊn lỬa đỴt bỰa nhAu thAi kOn đỸ mẹ mÀi rA
  9 : ĐỴt kOn mẸ mÀi tAo đà nÓi rỒi nÓi đI nÓi lẠi nÓi kÁi *** kOn mẸ mÀy lÀ *** ngÂm hỐ xÝ *** xẢ axYt *** mÀ khÝt *** trÂu *** mÀ khÂu *** chÓ bÓ giÁi ngỰa mÀ kÁi *** kOn đỸ mẸ mÀi nhÉt thỪa trÁi dƯa nhÉt vỪa trÁi dỪa mÀ vỪa đÓm đEn vỪa đÓm đỎ chỨng tỎ *** mẸ mÀy đAng thỔi kÈn đỂ kiẾm sÚc vẬt ,
  10 : Con me mai`ao"Trang lap leo`khoe vu" se^ qua^n` dep bong" ba^y? ca^y. lo^n` to con me. may .e^ch" bu*o*m" tre^n du*o*ng`bu*o*m den tha^m xi` ki` la` tha^y ghet" tet" la` dung lo^ng an noi" loan la^n qua^n` lot chay. ra du*o*ng` tu*o*ng? the^" la` hay.. chay. vao` nha lao bi. du. kinh die^n? dit. tu* nha` lao dit xuye^n bo*` dit nhu nhu* chao` mao` goi ba^y`dit ha ha? nhu* sap" nha? raThang`cu.. dit tu* tu* nhu* ca^u tu* dit di` ut". tao dit con me mai` nga^y nga^t"ma` va^n~ tha^y suo*ng"..tao dit con me mai` de^n" ho^i` ke^t thuc". Thang` kia danh` ba^t luc.con me mai` ve^` de^n" nha` gap. tao lie^n` ca` con cu tao bop cai" vu" con me mai` suong den mo* le^n co* bap"lo^i? khap" tha^n the?tao dit. cac" the^" mo* tao che^" kie^u? mo*i" tao dit tu* lo^~ dut ti. lo^~ de?tao hit ho*i thuo^c"
  * * *

Chia sẻ trang này